اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / رعایت آئین نامه ها ی حفاظت و بهداشت کار ، صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور است .