تعیین و تحلیل چالشهای پیش رو در رسیدگی و بررسی مشاغل سخت و زیان آ ور و بیان راهکارهای اجرایی

یوسف خاصی پور  ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
  فایلهای مرتبط
عوامل زیان آورمحیط کاربطورکلی به شش گروه عمده تقسیم میشوندکه عبارتنداز :عوامل فیزیکی،عوامل شیمیایی،عوامل مکانیکی،عوامل بیولوژیک،عوامل ارگونومیک و عوامل روحی–روانیزیان آورمحیط کار.مشاغل سخت وزیان آوردر دوگروه عمده" الف"و "ب"تقسیم میشوند.در این مقاله ابتدا نحوه تقاضای بازنشستگی درمشاغل سخت وزیان آور و فرآیندرسیدگی به تقاضاهای یاد شده در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی به تفصیل بیان شده است .در ادامه با اشاره به برخی از چالشهای پیش رو در رسیدگی و بررسی مشاغل سختوزیانآورضمن بیان راهکارهای اجرایی ، پیشنهاداتی نیز ارائه شده است

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید