بررسی بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور در استان یزد

سید محمد مروستی زاده  ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
  فایلهای مرتبط
بر پایه آیین نامه شغل های سخت و زیان آور تصویب شده در سال 1386 ، کار سخت و زیان آور به کارهایی گفته می شود که تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های و گروه « الف » طبیعی، جسمی و روانی در فرد ایجاد شود و پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد . تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل و نوع آن (گروه در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرف های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان (« ب» وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته استانی موضوع این آیین نامه انجام م یگیرد. در این تحقیق درخواستهای بررسی شرایط بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به دبیرخانه مربوطه و نحوه رسیدگی به آنها در استان یزد طی سالهای 1388 لغایت 1391 بررسی شده است .و چالشهای ، اجرایی آیین نامه مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق،تعداد درخواستهای واصله به کمیته بدوی در سال 1391 نسبت به سال 1388 تقریبا یازده برابر شده است. کمتر از 5 درصد متقاضیان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را کارگران زن تشکیل می دهند. و بیشترین فراوانی گروه سنی بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور را گروه سنی 41 تا 50 تشکیل می دهد. به طور متوسط قریب 11 درصد متقاضیان مجبور به درخواست مجدد بررسی 4 برابر شده /5 ، شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور شده اند. و ضمن اینکه تعداد درخواستهای بازرسی شده در سال 1391 نسبت به سال 1388 است. در سال آخر دوره مورد بررسی 64 درصد بازرسی های مشترک در مرکز استان صورت گرفته است. و تنها 15 درصد بازرسان کار موضوع ماده 2 آیین نامه 4 برابر شده است و /2 ، مشاغل سخت و زیان آور در مرکز استان حضور دارند. تعداد درخواستها مطرح شده در کمیته بدوی سال 1391 نسبت به سال 1388 متوسط زمان طول کشیده از تاریخ تشکیل کمیته تا آماده شدن ابلاغ رای از 15 روز به 12 کاهش یافته است.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید