ایجاد و تقویت رفتارهای ایمن سازمانی در کارکنان معادن

بهزاد آقاکریم علمدارا - مرتضی قاسمی  ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
  فایلهای مرتبط
یکی از راه های مهم در جلوگیری از حوادث ناشی از کار، به وجود آوردن و تقویت رفتارهای ایمنی در بین کارکنان است. از سوی دیگر طبق نظر جانسون نگرش ، بیشترین اثر تعیین کننده را بر رفتار دارد. او می گوید نگرش رفتار را شکل می دهد و بر آن تاثیر می گذارد ، به شکلی که افراد به شیوه نسبتا پایدار در موقعیتها و شرایط خیلی متفاوت به محرکها پاسخ می دهند و در نتیجه هرگونه تغییر در نگرش احتمالا اثری مهم بر بروز رفتارهای ایمن یا ناایمن کارکنان دارد. در این مقاله سعی شده است با بیان روند شکل گیری نیاز انسان ها به ایمنی، مفاهیمی در خصوص ضرورت ایجاد فرهنگ ایمنی در معادن و تقویت رفتارهای ایمن کارکنان در آن مطرح شود. همچنین عوامل موثر بر رفتار ایمن سازمانی برای خواننده تشریح شده است و وی می تواند با دقت در محیط کاری خویش و تقویت این عوامل در میان کارکنان، شاهد ایجاد و تقویت رفتارهای ایمن در کارکنان و کاهش حوادث ناشی از کار باشد . در نهایت نتیجه گیری میگردد که نگرش کارکنان نسبت به برخورد مدیریت با ایمنی واستقبال مدیریت نسبت به اهمیت ایمنی و بهبود نگرش کارکنان نسبت به ایمنی و خطر از اولویتی اساسی در بهبود شرایط ایمنی در معادن برخوردار است . در کنار این موضوع پرهیز مدیران معادن از وضع مکرر قوانین بدون کاربرد و توجه و تمرکز بیشتر به امر آموزش مسائل و رویه های ایمنی، تفسیر قوانین و توجیه کارگران معادن نسبت به اهمیت رفتارهای ایمن و توسعه رفتارهای ایمن سازمانی کارکنان در معادن می تواند به عنوان راهکاری عملی در جهت ارتقا و بهبود سطح ایمنی این معادن باشد .

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید