بررسی مسئولیت دولت درحادثه ناشی ازکارمبتنی بررأی دادگاه عمومی(پرونده سال 1382)

محمد اصابتی - مدیرکل بازرسی کارو دبیرشورایعالی حفاظت فنی  ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
  فایلهای مرتبط
پیشرفت وتوسعه در جوامع بشری نتایج گوناگونی به دنبال داشته که از آن میان می توان به دو پدیده متضاد، آسایش بشردر جهت استفاده از تکنولوژی و مشکلات و مشقات ناشی از رشدآن اشاره نمود، یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری حوادث گوناگون منجمله حوادث ناشی از کار میباشد که باعث بروز تلفات و خسارات چشمگیری گردیده و نیروی کار کشور را در معرض مخاطرات و آسیب های جدی قرار داده است. حادثه ای درسال 1382بعلت قطع گازشهری وجایگزین نمودن سوخت باتغییرفرایند سیستم دریک واحد صنعتی (به علت طراحی ناصحیح وشرایط واعمال غیرایمن ) پنچ نفر جان خودشان رادراین حادثه ازدست می دهند.آنچه دراین تحقیق به دنبال آن می باشیم این است با وجود تعریف کارگر ،کارفرما وکارگاه مصرح درمواد2،3و4 قانون کار و همچنین مسئولیت کارفرما به موجب مواد95 و 184 قانون کار و مواد11و 12 قانون مسئولیت مدنی آیامی توان شرکت گاز (دولت) رادر این حادثه ناشی از کار مقصر دانست.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید