سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵, ۲۰:۳۱
 
 

بخشنامه ها و دستورالعملها

بخشنامه مقام عالی وزارت به شماره 112181 برای معاونت روابط کار

بخشنامه شماره 113293 با موضوع امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید

بخشنامه شماره 120979 در خصوص تکلیف ادارات کل اجرایی ، پیرو بخشنامه های ارتقاء بازرسی و ایمنی کار به شماره 78095 و مشاغل سخت و زیان آور به شماره 107264 توسط مقام عالی وزارت 

 بخشنامه وزیر-شماره 107264- در خصوص پیگیری از حوادث و بیماریهای شغلی

بخشنامه شماره 78095در خصوص ارتقاء بازرسی و ایمنی کار

بخشنامه شماره 252892

اطلاعیه ثبت نام مجدد دوره آزمون مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی - بخشنامه 243747

بخشنامه شماره 5 معاونت روابط کار در خصوص ایمنی کار

بخشنامه شماره 175824 " شیوه نامه جامع آموزش مسئولین ایمنی در کارگاه ها و فرایند طی دوره آموزشی جهت اخذ تایید صلاحیت مسئولین ایمنی"

شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران

فرایند بررسی وصدور تاییدیه صلاحیت برای مسوول ایمنی

راهنمای اجرای آیین نامه مسوول ایمنی در کارگاهها

دستورالعمل شماره 44 معاونت روابط کار

دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن

 مصوبه شماره 70459/ت -49026هـ مورخ 23/6/93

مصوبه شماره 79102/ت -50525 هـ مورخ 14/7/93

مصوبه شماره 57348/ت -50581 هـ مورخ 25/5/93 

 دستورالعمل شماره 36 معاونت روابط کار

دستورالعمل شماره 31 معاونت روابط کار

دستورالعمل ستادی شماره 4: ضوابط اجرایی انتخاب بازرس کار برتر

دستورالعمل ارسال مقاله

دستورالعمل ستادی شماره 7 :  مدیریت دانش دراداره کل بازرسی کار