بخشنامه ها و دستورالعملها

بخشنامه دستمزد سال 1398

دستورالعمل سالم سازی و خروج کارگاهها ازشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

دستورالعمل نحوه اجرایی مصوبه مورخ 1397/1/22 شورای عالی کار در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند

بخشنامه دستمزد سال 1397

نامه شماره 133896 در خصوص اجرای بدون اغماض ماده 105 قانون کار برای کارفرمایان متخلف از اجرای مقررات ایمنی و حفاظت فنی در کارگاههای پرمخاطره

بخشنامه مقام عالی وزارت در خصوص حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن به شماره 117816

بخشنامه مقام عالی وزارت در خصوص دریافت اخبار و اطلاعات

بخشنامه حداقل دستمزد سال 1396 

بخشنامه مقام عالی وزارت به شماره 112181 برای معاونت روابط کار

بخشنامه شماره 113293 با موضوع امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید

بخشنامه شماره 120979 در خصوص تکلیف ادارات کل اجرایی ، پیرو بخشنامه های ارتقاء بازرسی و ایمنی کار به شماره 78095 و مشاغل سخت و زیان آور به شماره 107264 توسط مقام عالی وزارت 

بخشنامه وزیر -شماره 107264 

نامه شماره 78095 در خصوص ارتقاء بازرسی و ایمنی کار

 اطلاعیه ثبت نام مجدد دوره آزمون مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

بخشنامه شماره 5 معاونت روابط کار در خصوص ایمنی کار

بخشنامه شماره 175824 " شیوه نامه جامع آموزش مسئولین ایمنی در کارگاه ها و فرایند طی دوره آموزشی جهت اخذ تایید صلاحیت مسئولین ایمنی"

شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران

فرایند بررسی وصدور تاییدیه صلاحیت برای مسوول ایمنی

راهنمای اجرای آیین نامه مسوول ایمنی در کارگاهها

دستورالعمل شماره 44 معاونت روابط کار

دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن

 مصوبه شماره 70459/ت -49026هـ مورخ 23/6/93

مصوبه شماره 79102/ت -50525 هـ مورخ 14/7/93

مصوبه شماره 57348/ت -50581 هـ مورخ 25/5/93 

 دستورالعمل شماره 36 معاونت روابط کار

دستورالعمل شماره 31 معاونت روابط کار

دستورالعمل ارسال مقاله

دستورالعمل ستادی شماره 7 :  مدیریت دانش دراداره کل بازرسی کار