دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی

·         به استناد ماده 86 قانون کار، شورای عالی حفاظت فنی متشکل از اعضای مذکور در این ماده قانونی مسئول تهیه موازین و آیین نامه‌های حفاظت فنی است. مدیرکل بازرسی کار دبیر شورا می باشد.

·         بر اساس ماده 85 قانون کار، رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی که به استناد تبصره 1 ماده 86 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است؛ برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

·         به استناد بند "د" ماده 96 قانون کار، بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی از وظایف بازرسی کار است.

·         بر اساس ماده 7 تصویب نامه شماره 15356/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 هیأت وزیران، سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های مذکور در این مصوبه به عهده شورای عالی حفاظت فنی می‌باشد.

 

ارتباط با دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی

پست الکترونیک:

sctps@mcls.gov.ir

تلفن: 

66580178

64492739

 

فهرست مصوبات شورای عالی حفاظت فنی

نظرات و پیشنهادات