بازدید کننده گرامی

ضمن تشکر از توجه شما، نظرات و پیشنهادات پیرامون بازنگری آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و یا تدوین آیین نامه‌های جدید، همچنین آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را می توانید از طریق ایمیل دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی (sctps@mcls.gov.ir) ارائه نمایید.

پیشنهاد و نظرات ارزشمند شما می تواند راهنمای ما در این امر خطیر باشد.

فرم پیشنهاد تدوین ، بازنگری یا اصلاح آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار