فراخوان عمومی جهت شرکت در طرح انتخاب بازرس کار برتر

فراخوان عمومی جهت شرکت در طرح انتخاب بازرس کار برتر سال 1392:

با عنایت به اجرای مجدد "طرح انتخاب بازرسان کار برتر استانی و کشوری"در سال 1392،  کلیه بازرسان کار متقاضی شرکت در این طرح می توانند با رعایت کلیه نکات و مطالب مورد اشاره در دستورالعمل ستادی شماره 4 و نیز پیوست های شماره  1 تا 3 ، تقاضای ثبت نام  خود را طی فرم های شماره 1 و 2 به همراه مدارک موردنیاز به کمیته های استانی انتخاب بازرس کار برتر  ارسال دارند.

پیوست 1 -نکات ضروریپیوست 1 -نکات ضروری جهت متقاضیان 

پیوست 2 - معیار ارزیابیپیوست 2 - شاخصها و معیارهای ارزیابی
پیوست 3 - فرم هاپیوست 3 - فرم ها