به استناد ماده 85 قانون کار ، رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار جهت تامین حفاظت فنی تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .

 به استناد ماده 86 قانون کار ، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد.

 آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورایعالی حفاظت فنی

 

فرم پیشنهاد تدوین ، بازنگری یا اصلاح آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار