اداره تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی در اداره کل بازرسی کار عهده دار وظایف ذیل است:

·         بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی به استناد بند "د" ماده 96 قانون کار

·         مطالعه و تحقیق در مورد مقررات سازمان بین المللی کار و همچنین استانداردهای معتبر و آیین نامه‌های ایمنی سایر کشورهای صنعتی و مطابقت آن‌ها با مقررات موجود در کشور به منظور بهره‌برداری در تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی.

·         همکاری در تدوین پیش نویس مقررات و آیین نامه‌های حفاظت فنی جهت طرح و تصویب در شورای عالی حفاظت فنی

·         همکاری مستمر با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در زمینه تدوین پیش نویس مقررات و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی، آموزش و تهیه استانداردهای ایمنی .

·         همکاری با سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای ایمنی ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات آن‌ها در صورت لزوم

·         همکاری با سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط به منظور تهیه و تدوین آیین‌نامه و مقررات ناظر بر شرایط ایمنی کار

·         راهنمایی کارگران و کارفرمایان در راستای پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار

 آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورایعالی حفاظت فنی

 

فرم پیشنهاد تدوین ، بازنگری یا اصلاح آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار