اداره کل بازرسی کار

 آدرس: تهران- خیابان آزادی-نبش بهبودی-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- طبقه سوم

 پست الکترونیکی مدیر کل بازرسی کار :  modirbazresikar@mcls.gov.ir 

پست الکترونیکی اداره کل بازرسی کار :              bazresikar@mcls.gov.ir  

پست الکترونیکی دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی :    sctps@mcls.gov.ir 

  تلفن برای پاسخگویی به سوالات شما :        2500