فراخوان انتخاب کارگاه ایمن دارای کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار برتر

فراخوان انتخاب کارگاه ایمن دارای کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار برتر

فراخوان ارسال مستندات مربوط به کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار برتر استانی توسط کارگاههای متقاضی

    کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار موضوع ماده (93) قانون کار، نقش مهمی در جلب مشارکت کارگران وکارفرمایان کارگاه های مشمول درزمینه مقررات ایمنی وبهداشت کار برعهده دارند. بمنظور شناسایی کمیته های برتر کشور اداره کل بازرسی کار هر ساله  برنامه «انتخاب کارگاه ایمن دارای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار برتر» را در سطح استانی و کشوری توسط ادارات  کل تعاون،کارورفاه اجتماعی سراسر کشور به مورد اجرا درآورند . در این راستا  کارگاههای مشمول ماده 93 قانون کار که دارای کمیته حفاظت وبهداشت کار بوده ومتقاضی شرکت  در این رقابت می باشند می توانند مستندات خود را در خصوص شاخص های ذیل الاشاره حد اکثر تا پایان مرداد ماه سالجاری به دبیرخانه «کارگروه استانی انتخاب کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار برتر» مستقر در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه  ارسال نمایند.

         

                       شاخص های ارزیابی  وانتخاب کمیته های های حفاظت فنی وبهداشت کار برتر:                        

1)      انتخاب اعضاء اصلی بر اساس آیین نامه مربوطه وتشکیل جلسات مطابق آن .

2)      میزان تحصیلات، آموزش های طی شده  در زمینه ایمنی وتجربیات مسوول ایمنی .

3)      تشکیل مستمر جلسات کمیته وارسال بموقع صورتجلسات.

4)      تنظیم صورتجلسات بر اساس فرمت اداره کل بازرسی کار و تکمیل کامل گزینه های فرم.

5)      مطرح نمودن موارد مرتبط با ایمنی در جلسات بر اساس نتایج آنالیز ریسک و غیر تکراری بودن آن وپیگیری مصوبات قبلی.

6)      تهیه برنامه عملیاتی  شناسایی مدیریت ریسک شامل(شناسایی ، اولویت بندی، کنترل خطرات  و آنالیز مربوطه).

7)      اجرا وپیاده سازی برنامه عملیاتی ، سایر مصوبات و ارائه اقدامات اصلاحی .

8)      بازنگری برنامه های عملیاتی.

9)      برگزاری دوره های آموزشی ایمنی برای کارگران.

10)  اطلاع رسانی وآشنا نمودن کارگران کارگاه با مقررات حفاظت فنی و مسائل ایمنی مرتبط با شغل.

11)  اجراء و پیاده سازی استاندارد های ایمنی نظیر   ISO10015 ،OHSAS 18001،HSE-MS  و…

12)  تجزیه وتحلیل آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار ومقایسه با سالهای قبل با ارائه آنالیزمربوطه.

13)  کاهش ضریب تعداد حوادث وشدت آن در مقایسه با سال های  قبل.

14)  تشکیل پرونده پزشکی ومعاینات پزشکی موردنیاز.

15)  شرکت فعال اعضاء کمیته در جلسات انجمن های صنفی مسئولین ایمنی ،همایش ها و گردهمایی های مرتبط با  مسائل حفاظت فنی وایمنی.

16)  همکاری و تعامل اعضاءکمیته حفاظت  با اداره بازرسی کار.

کارگاههای مقاضی  برای اطلاعات بیشتر می توانند  با  ادارات کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان مربوطه(اداره بازرسی کار) تماس حاصل نمایند.

کار