آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

این آیین نامه مشتمل بر دوازده فصل و 337 ماده و 6 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون کارجمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 92/12/13 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 93/1/24 به تصویب وزیر تعاون , کا...
1,812.1 KB
این آیین نامه مشتمل بر دوازده فصل و ٣٣٧ ماده و ٦ تبصره به استناد مواد ٨٥ و ٩١ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1392/12/13 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 1393/1/24 به تصویب وزیر تعا...
2,155.5 KB