آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

این شیوه‌نامه به استناد ماده 85 قانون کار، تبصره‌های 1 و 2 ماده 86 و بند (د) ماده 96 قانون کار، ماده‌ 13 و تبصره ذیل آن و همچنین ماده 14 از آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب 1398، به منظور ساخ...
2,266.7 KB
این آیین نامه به استناد ماده ٨۵ قانون کار جمھوری اسلامی ایران، مشتمل بر ١۵ فصل ١۴٧ ماده و ١۵ تبصره در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ١٣٩٩/٠۵/٢٠ تدوین و به استناد تبصره نخست ماده...
468.5 KB
به استناد مواد (85) و (86) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف تعیین نحوه‌ی پذیرش، نظارت برعملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده 89 قانون کار در جلسه مورخ...
2,925.6 KB
این آیین نامه مشتمل بر دوازده فصل و ٣٣٧ ماده و ٦ تبصره به استناد مواد ٨٥ و ٩١ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1392/12/13 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 1393/1/24 به تصویب وزیر تعا...
2,155.5 KB
صفحه ۱ از ۷