آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

این آیین نامه مشتمل بر دوازده فصل و 337 ماده و 6 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون کارجمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 92/12/13 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 93/1/24 به تصویب وزیر تعاون , کا...
1,812.1 KB
این آیین نامه مشتمل بر دوازده فصل و ٣٣٧ ماده و ٦ تبصره به استناد مواد ٨٥ و ٩١ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1392/12/13 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 1393/1/24 به تصویب وزیر تعا...
2,155.5 KB
بازنگری و بروز رسانی آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه به منظور پیشگیری هر چه بیشتر از حوادث و صدمات آن به استناد ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده که مشتمل بر 10 فصل ،...
351.3 KB
هدف از بازنگری بخش آهنگری آیین نامه و مقررات حفاظت فنی در ریخته گری , آهنگری و جوشکاری مصوب1347/7/20 , به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع , پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاه و صیانت ...
347.2 KB