آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

این آیین نامه مشتمل بر 23 فصل، 374 ماده و (28) تبصره و ضمایم آن به استناد مواد 85 و86 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ 1401/8/23 تدوین و در تار...
3,076.5 KB
این آیین‌نامه مشتمل بر 12 ماده و به استناد مواد 85 ، 91، 193 و 196 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1388/12/3 شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1389/3/5 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ...
125.1 KB
به استناد مواد (85) و (86) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایمن‌سازی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، "آیین نامه ایمنی کار در فضای بسته" که در جلسه مورخ 21/04/1401 "شورای عالی حفاظت فنی" تدوین و ...
151.5 KB
به استناد مواد (85) و (86) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایمن‌سازی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، «آیین نامه ایمنی حفر دستی چاه» در جلسه مورخ 1400/6/29 «شورای عالی حفاظت فنی» بازنگری و توسط آ...
178.6 KB
این شیوه‌نامه به استناد ماده 85 قانون کار، تبصره‌های 1 و 2 ماده 86 و بند (د) ماده 96 قانون کار، ماده‌ 13 و تبصره ذیل آن و همچنین ماده 14 از آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب 1398، به منظور ساخ...
2,266.7 KB
این آیین نامه به استناد ماده ٨۵ قانون کار جمھوری اسلامی ایران، مشتمل بر ١۵ فصل ١۴٧ ماده و ١۵ تبصره در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ١٣٩٩/٠۵/٢٠ تدوین و به استناد تبصره نخست ماده...
468.5 KB
به استناد مواد (85) و (86) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف تعیین نحوه‌ی پذیرش، نظارت برعملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده 89 قانون کار در جلسه مورخ...
2,925.6 KB
صفحه ۱ از ۸