مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار که کشور جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است

ردیف

عنوان مقاوله نامه

شماره

تاریخ تصویب

مقاوله نامه های بنیادین

تاریخ الحاق ایران

1

مقاوله نامه کار اجباری

29

28 ژوئن 1930

*

19 مارس 1957

(برابر با 28 اسفند 1345)

2

مقاوله نامه الغای مقررات کیفری در مورد تخلفات ناشی از قرار داد استخدام کارگران بومی

104

21 ژوئن 1955

 

25 ژانویه 1959

(برابر با 5 بهمن 1337)

3

مقاوله نامه لغو کار اجباری

105

15 ژوئن 1957

*

28 دسامبر 1958

(برابر با 7 دی ماه 1337)

4

مقاوله نامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال

111

25 ژوئن 1958

*

7 مه 1964

(برابر با 17 اردیبهشت 1343)

5

مقاوله نامه تعطیل هفتگی در بازرگانی و خدمات

106

26 ژوئن 1957

 

19 نوامبر 1967

(برابر با 28 آبان ماه 1346)

6

مقاوله اسناد هویت دریانوردان

108

13 مه 1958

 

15 دسامبر 1966

(برابر با 24 آذرماه 1345)

7

مقاوله نامه نعطیل هفتگی در مؤسسات صنعتی

14

سال 1921

 

15 فوریه 1972

(برابر با 26 بهمن ماه 1350)

8

مقاوله نامه تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات ناشی از حوادث کار

19

5 ژوئن 1925

 

15 فوریه 1972

(برابر با 26 بهمن ماه 1350)

9

مقاوله نامه حمایت از مزد

95

اول ژوئیه 1949

 

8 مه 1972

(برابر با 8 اردیبهشت 1351)

10

مقاوله نامه برابری مزد کارگران زن و کارگران مرد در مقابل کار هم ارزش

100

29 ژوئن 1951

*

15 فوریه 1972

(برابر با 26 بهمن 1350)

11

مقاوله نامه سیاست اشتغال

122

9 ژوئیه 1964

 

15 فوریه 1972

(برابر با 26 بهمن ماه 1350)

12

مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودک

182

اول ژوئن 1999

*

8 مه 2002

(برابر با 18 اردیبهشت 1383)

13

مقاوله نامه توسعه منابع انسانی

142

4 ژوئن 1975

 

19 مارس 2007

(برابر با 28 اسفند 1385)

14

مقاوله نامه کار دریایی

-       

7 فوریه 2006

 

11 ژوئن 2014

(برابر با 21 خرداد ماه 1394)

* مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار (ILO ) 8 مقاوله نامه، شماره 29 با عنوان کار اجباری، مقاوله نامه شماره 87 با عنوان آزادی انجمن و حق تشکل، مقاوله نامه شماره 98 با عنوان حق تشکیل سازمان و مذاکره جمعی، مقاوله نامه شماره 100 با عنوان تساوی مزد، مقاوله نامه شماره 105 با عنوان لغو کار اجباری، مقاوله نامه شماره 111 با عنوان منع تبعیض در اشتغال و حرفه، مقاوله نامه شماره 138 با عنوان حداقل سن کار و مقاوله نامه شماره 182 با عنوان ممنوعیت کار کودک را در بر می گیرد. ایران از 8 مقاوله نامه تاکنون به 5 مقاوله نامه بنیادین (به شرح جدول فوق ) پیوسته است. لازم به ذکر است که اگر چه ایران به 3 مقاوله نامه بنیادین 87، 98 و 138 نپیوسته است اما مکلف به اجرای آنها در قالب مقررات ملی حسب اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار است.