مدیریت دانش

فراخوان برای کارگاه ایمن

بخشنامه ها

بخشنامه ها و دستورالعملها

رعایت آئین نامه ها ی حفاظت و بهداشت کار ، صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور است .

پیشنهاد برای آیین نامه

صفحه نخست

ارتباط با مدیر کل

pdf

معرفی اداره کل بازرسی کار

ادارات

اداره بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

اداره برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد

راهنمای متقاضیان اخذ مجوز تایید نقشه های ساختمانی

اداره تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی

اداره بررسی کارهای سخت و زیان آور

فراخوان بازرس کار برتر

دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی

قوانین و مقررات

قانون کار

آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بخشنامه ها و دستورالعملها

مقاوله نامه های بین المللی کار

حوادث ناشی از کار

فرایند بررسی حادثه ناشی از کار در ادارات اجرایی

درس آموزی از حوادث

گزارشات آماری حوادث ناشی از کار

گزارشات حوادث ناشی از کار تامین اجتماعی

آمار حوادث ناشی از کار ثبت شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پرسش های متداول

سوِالات عمومی

مشاغل سخت و زیان آور

کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

حوادث ناشی از کار

آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

پیوندها

ارتباط با ما

نشانی و شماره تلفن های ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

تالار گفتگو